Bloki serca

Bloki przedsionkowo- komorowe dotyczy zaburzeń przewodnictwa w układzie bodźco - przewodzącym między przedsionkiem a komorą.


W zależności od stopnia zawansowania blok może być całkowity lub częściowy, może występować czasowo, napadowo lub stale.[rycina 1]

Patofizjologia

Upośledzenie przewodnictwa p-k może być:

 • wrodzone brak ciągłości układu bodźco ? przewodzącego w niektórych wrodzonych wadach serca, uszkodzenie układu bodźco-przewodzącego w okresie życia płodowego.
 • spowodowane jatrogennie (leki takie jak B-blokery, werapamil, antyarytmiki klasy I a także ablacja albo uszkodzenie pooperacyjne),
 • w wyniku innych chorób współistniejących lub stanów chorobowych (zapalenie, zawał mięśnia sercowego, kardiomiopatia, guzy serca, nadczynność tarczycy, zaburzenia elektrolitowe).

Klasyfikacja

Ze względu na czas trwania:

 • Blok czasowy
 • Blok napadowy
 • Blok stały

Ze względu na położenie bloku:

 • Bloki w obrębie węzła AV (proksymalne)
 • Bloki poniżej węzła AV (dystalne)

Ze względu na typ przewodnictwa:

 • Blok I° - Wszystkie pobudzenia docierają z przedsionków do komór ale z opóźnieniem wynoszącym ok > 200ms [rycina 2]
 • Blok II° - Naprzemienne przewodzenie, nie każde pobudzenie dociera do komór
  • Typu Mobitz I  zgodnie z kryteriami periodyki Wenkebacha
  • Typu Mobiz II -  wypadanie niektórych zespołów QRS po pobudzeniu z przedsionka (prawidłowe P). W zależności od stosunku P do QRS występują różne nasilenie tego bloku ( 3:2, 4:3, 5:4) [rycina 3]
 • Blok III°(zupełny) ? Całkowity brak przewodzenia między przedsionkami a komorami (załamek P i zespół QRS występują niezależnie od siebie) [rycina 4]

Chorobowość i śmiertelność

Blok I° obserwuje się w ok. 1 przypadku na 10000 osób, a po 40 roku życia występuje u ok. 20% populacji
Blok III° występuje w ok. 1-1,4 przypadkach na 15000 osób

Klinika

W obrazie klinicznym dominuje upośledzenie wydolności fizycznej, nadmierna senność, utraty świadomości a nawet nagły zgon sercowy.
Podstawą rozpoznania jest zarejestrowanie zaburzeń przewodzenia p-k w zapisie elektrokardiograficznym. W przypadku bloku występującego przejściowo przydatne jest wydłużenie zapisu w rejestracji Holterowskiej z zastosowaniem rejestratora wydarzeń, telemetrycznego zapisu EKG a niekiedy wszczepienie Implantowanego Rejestratora Arytmii (ILR). W przypadkach wątpliwych dla oceny przewodzenia p-k (miejsce bloku) można wykonać inwazyjne badanie elektrofizjologiczne.
EKG
Blok I° w badaniu EKG rozpoznaje się na podstawie wydłużenia odstępu PQ > 200 ms

Blok II° typ periodyki Wenkebacha charakteryzuje się w wydłużaniem odcinka PQ aż do wypadnięcia jednego zespołu QRS po załamku P tego typu zaburzenia mogą powtarzać się cyklicznie. Stosunek P do QRS bywa różny i może wynosić 3:2, 4:3, 5:4 lub więcej. Inne kryteria:

 • przed wypadnięciem zespołu QRS odstęp PQ jest najdłuższy
 • odstęp R-R skraca się, aż do momentu wypadnięcia jednego pobudzenia komory
 • po wypadnięciu pobudzenia komorowego, powstała pauza jest krótsza niż podwójny odstęp P-P
 • odległość między dwoma zespołami QRS z wypadniętym pobudzeniem między nimi jest mniejsza od dwukrotności najkrótszego odstępu R-R w całym cyklu


Blok II° cechuje się wypadaniem zespołów QRS, może to przebiegać w sposób pojedynczy lub mnogi (2 i więcej)

Blok III° rozkojarzenie przedsionkowo ? komorowe z rytmem zastępczym komór, wolniejszym niż rytm przedsionków.

Leczenie

Leczenie głównie zależy od typu bloku a także od chorób współistniejących, blok p-k I°  zwykle nie wymaga leczenia. W zawansowanym bloku II° i w bloku III° istnieje ryzyko omdleń, oraz nagłej śmierci sercowej (wynosi 50 ? 80%). U pacjentów objawowych konieczne jest wszczepienie układu stymulującego serce. Kryternia wszczepienia są opracowane przez międzynarodowe towarzystwa kardiologiczne.Czytaj również

Nagły zgon sercowy

Nagły zgon sercowy występuje, gdy pacjent poddany jest nagłemu, bardzo szybkiemu rytmowi serca jak: migotanie komór, częstoskurcz komorowy i rzadziej częstoskurcz nadkomorowy.

Arytmie w ciąży

Palpitacje serca są często dolegliwością w czasie ciąży. O ile zaburzenia rytmu serca mogą zostać uchwycone u ponad 60% osób poniżej 40rż. to nie jest niczym dziwnym, że stan taki nasila się w czasie znacznego obciążenia organizmu jaki stanowi ciąża.

Idiopatyczne migotanie przedsionków

Idiopatyczne migotanie przedsionków zwane też samotnym (?lone?) jest od dawna postulowaną formą migotania przedsionków.

TELEMEDYCYNA

Jedna z najnowszych form świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej łącząca w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny.

Artykuły powiązane

Wydarzenia

Fotorelacja ze spotkania w Zegrzu

2019-09-10
Wydarzenia

ZEGRZE 2019 - spotkanie integracyjne dla dzieci i młodzieży ze wszczepionymi stymulatorami oraz kardiowerterami - defibrylatorami serca

2019-09-06
Wydarzenia

Dzień Dziecka w IPCZD

2019-09-05

Zapisz się do naszego Newslettera