Światowa Karta Praw Pacjenta z Migotaniem Przedsionków

FOTO: PIXABAY

Wspieramy Światową Kartę Praw Pacjenta z Migotaniem Przedsionków! Bądź sygnatariuszem Karty już dziś!


Kliknij http://www.signagainststroke.com

W 2011 r. komitet sterujący sześciu organizacji pacjentów oraz przedstawiciele 39 innych organizacji pacjentów z 20 krajów zebrali się, aby wspólnie opracować światową kartę praw osób z migotaniem przedsionków (AF). Światowa Karta Praw Pacjenta z Migotaniem Przedsionków została stworzona, aby przedstawić wspólne ogólnoświatowe wytyczne, których celem jest poprawa opieki i leczenia osób z migotaniem przedsionków i osób po udarze spowodowanym migotaniem przedsionków.

Światowa Karta Praw Pacjenta z Migotaniem Przedsionków to zaledwie pierwszy krok. Musimy uczynić kolejny krok i sprawić, aby kwestie problemu migotania przedsionków i zapobiegania udarom z nim związanych znalazły się na pierwszym miejscu listy priorytetów krajowej służby zdrowia.

Wspólnymi siłami jesteśmy w stanie to osiągnąć!

Celem kampanii ?Złóż podpis przeciwko udarowi? jest zebranie 1,7 mln podpisów, aby wesprzeć ideę Karty ? liczba podpisów odpowiada liczbie osób, które każdego roku umierają lub stają się niepełnosprawne na skutek udarów spowodowanych migotaniem przedsionków ? a następnie złożenie ich na ręce osób podejmujących kluczowe decyzje w zakresie służby zdrowia na całym świecie. Przedstawienie ogromnego poparcia dla idei Karty pomoże uczynić kwestie problemu migotania przedsionków i zapobiegania udarom z nim związanych jednym z priorytetów krajowej służby zdrowia.

Migotanie przedsionków (Atrial Fibrillation, AF) jest najczęstszym zaburzeniem rytmu serca, występującym u około 6 mln osób w Europie, 8 mln w Chinach oraz ponad 2,6 mln w Stanach Zjednoczonych. Pacjenci z migotaniem przedsionków są bardziej narażeni na wycieńczający udar, a udary spowodowane migotaniem przedsionków stanowią 15% wszystkich udarów, których liczbę na całym świecie szacuje się na 15 mln rocznie. Leczenie mające na celu zmniejszenie zagrożenia powstania zakrzepów może pomóc zapobiec udarom i związanym z nimi wyniszczającym skutkom zdrowotnym i ogromnym kosztom finansowym. Jednak migotanie przedsionków często nie jest rozpoznawane ani leczone. Pacjenci ze zdiagnozowanym migotaniem przedsionków, u których stosuje się leczenie nieoptymalne zamiast leczenia przeciwzakrzepowego, są bardziej narażeni na udar.

Światowa Karta Praw Pacjenta z Migotaniem Przedsionków została stworzona, aby przedstawić wspólne ogólnoświatowe wytyczne, których celem jest poprawa opieki i leczenia osób z migotaniem przedsionków (AF) i osób zagrożonych udarem spowodowanym migotaniem przedsionków. Znajdują się w niej zalecenia dotyczące najważniejszych działań, które mogą zostać podjęte przez decydentów, personel medyczny, instytucje finansujące świadczenia zdrowotne i rząd, aby ocalić życie, zmniejszyć obciążenie chorobą oraz ograniczyć ogromne koszty medyczne.

Dlaczego tak wiele różnych organizacji reprezentujących pacjentów z migotaniem przedsionków, pacjentów z chorobami serca i pacjentów leczonych przeciwzakrzepowo, a także stowarzyszeń medycznych zajmujących się ich leczeniem, zebrało się, aby poprzeć i podpisać Kartę? Wystarczą proste działania na szczeblu krajowym, aby uniknąć ogromnych kosztów i obciążeń związanych z niepełnosprawnością i śmiercią osób z nierozpoznanym i nieleczonym migotaniem przedsionków. Nacisk na obniżenie kosztów może zmuszać placówki opieki zdrowotnej do tego, aby nie brały pod uwagę punktu widzenia pacjenta. Zwiększenie wiedzy na temat migotania przedsionków i jego wczesne rozpoznawanie, położenie nacisku na zapobieganie i leczenie udarów związanych z migotaniem przedsionków na podstawie wytycznych opartych na dowodach, udoskonalenie ciągłości opieki zdrowotnej, stosowanie ogólnokrajowych rejestrów dotyczących udarów, a także zapewnienie szybkiego dostępu do innowacyjnych doustnych leków przeciwzakrzepowych, leków na arytmię i nowych metod, które pozwalają pokonać bieżące ograniczenia w zakresie leczenia, to najlepszy sposób, aby zapewnić wysokiej jakości opiekę zdrowotną dla pacjentów z migotaniem przedsionków, a jednocześnie zmniejszyć koszty związane z ich leczeniem.

Wzywamy rządy, decydentów, instytucje finansujące świadczenia zdrowotne i personel medyczny do podjęcia działań mających na celu poprawę jakości życia osób z migotaniem przedsionków, a także drastyczne obniżenie zagrożeń i kosztów związanych z udarami spowodowanymi migotaniem przedsionków.Czytaj również

Obturacyjny bezdech senny a ryzyko udaru

Obturacyjny bezdech senny może zwiększać ryzyko udaru u pacjentów z migotaniem przedsionków: odniesienie do skali CHADS2

Światowa Karta Praw Pacjenta z Migotaniem Przedsionków

Wspieramy Światową Kartę Praw Pacjenta z Migotaniem Przedsionków! Bądź sygnatariuszem Karty już dziś!

Bezdech senny po ablacji RF

Obturacyjny bezdech senny jako predyktor nawracającego migotania przedsionków u pacjentów po zabiegu ablacji RF

Zespół Wolffa-Parkinsona-White?a (WPW)

Jest to zespół arytmii, w którym obecna jest dodatkowa droga przewodzenia pomiędzy przedsionkiem i komorą.

Zapisz się do naszego Newslettera